De huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de vennootschap HAUT ALLIER EVASION, vertegenwoordigd door PLET Stéphane zaakvoerder van de E.U.R.L, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is : La Tour 43380 LAVOUTE-CHILHAC_ Frankrijk, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van PUY EN VELAY onder nummer: 89411616900018 hierna te noemen E.U.R.L HAUT ALLIER EVASION (handelsnaam: Canoë val d'Allier) en anderzijds door iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de internetsite:
www.canoe-valdallier.com

ONDERWERP:

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties vast te leggen tussen de E.U.R.L HAUT ALLIER EVASION, de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die wordt verricht via de commerciële site www.canoe-valdallier.com, ongeacht of de koper al dan niet professioneel is.

De aankoop van een goed of een dienst via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopsvoorwaarden.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de E.U.R.L HAUT ALLIER EVASION zijn goedgekeurd. HAUT ALLIER EVASION behoudt zich het recht voor om haar verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de voorwaarden van toepassing die gelden op de datum van de bestelling door de koper.

KENMERKEN VAN DE AANGEBODEN GOEDEREN EN DIENSTEN

De aangeboden producten en diensten zijn die welke zijn opgenomen in de catalogus die op de website www.canoe-valdallier.com is gepubliceerd. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

WIJZIGING EN/OF ANNULERING

De online gemaakte reservering is geldig voor de gereserveerde datum en tijd, zij kan worden gewijzigd of geannuleerd:

DOOR DE KLANT

Onder voorbehoud van de volgende voorwaarden:
Ongeacht de reden (wijziging van de route, het tijdstip van de ontmoeting, het aantal personen, de datum, de boot...) moet de gevraagde wijziging uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum die op de reservering vermeld staat, per e-mail aan ons worden doorgegeven:
contact@canoe-valdallier.com en zal deze alleen van kracht zijn binnen de grenzen van de beschikbare plaatsen.
De wijziging zal systematisch per e-mail aan de klant worden bevestigd, alleen de ontvangst van deze e-mail ontslaat hem van zijn eerdere reservering.
Indien deze wijziging een prijstoeslag tot gevolg heeft, dient het verschil vóór vertrek aan onze receptie te worden voldaan.
Indien de wijziging leidt tot een prijsvermindering of een volledige terugbetaling, kan het bedrag als volgt zijn:
_ Terugbetaald minus administratiekosten ten bedrage van 8 €.
Ontvang een tegoedbon geldig voor het lopende seizoen en geldig voor al onze diensten.

DOOR DE AANBIEDER

Indien de dienstverlener om veiligheidsredenen (overstroming, weersomstandigheden, enz.) genoodzaakt is de dienst te annuleren, zal hij de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en overgaan tot volledige terugbetaling.

TARIEVEN

De prijzen op de website www.canoe-valdallier.com zijn prijzen inclusief BTW in euro, rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling, elke wijziging van het tarief kan worden doorgerekend in de prijs van de producten of diensten.
De E.U.R.L HAUT ALLIER EVASION behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande echter dat de prijs die in de catalogus staat op de dag van de bestelling de enige prijs is die van toepassing is op de koper.
De vermelde prijzen zijn inclusief de kosten voor de verwerking van het bestand.

BESTELLEN

De koper die een product of een dienst wenst te kopen, moet verplicht:
_ Het identificatieformulier invullen waarop hij alle gevraagde gegevens vermeldt
_ Kennis nemen van de huidige verkoopvoorwaarden
_ Verklaren dat alle deelnemers kunnen zwemmen
_ Zijn bestelling valideren na deze gecontroleerd te hebben
_ De betaling uitvoeren, deze laatste geldt als bevestiging van de bestelling

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er perfect kennis van te hebben genomen en afstand te doen van het recht zich te beroepen op eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zullen worden beschouwd als bewijs van de transactie. De bevestiging wordt beschouwd als een handtekening en aanvaarding van de uitgevoerde verrichtingen. De verkoper communiceert per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.

BETALINGEN

De prijs is betaalbaar op het ogenblik van de bestelling.
De betalingen worden verricht per kredietkaart, met gebruikmaking van het STRIPE-systeem, dat gebruik maakt van het SSL-protocol (Secure Socket Layer), zodat de verzonden informatie softwarematig wordt gecodeerd en derden er geen kennis van kunnen nemen tijdens het transport over het netwerk. De rekening van de koper zal worden gedebiteerd zodra de bestelling is gevalideerd.

LEVERING

De leveringen gebeuren via internet op het e-mailadres dat op de bestelbon is vermeld. Dit zal ofwel een bevestiging van de bestelling zijn, ofwel een cadeaubon die op de dag van de activiteit moet worden afgedrukt en overhandigd.

VERANTWOORDELIJKHEID

De verkoper is in het online verkoopproces slechts gebonden door een middelenverbintenis, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virussen, onderbreking van de dienstverlening, of andere onvrijwillige problemen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de website www.canoe-valdallier.com zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de E.U.R.L HAUT ALLIER EVASION.
Het is niemand toegestaan de elementen van de site, ongeacht of het om software, beeld of geluid gaat, te reproduceren, te exploiteren, opnieuw te verspreiden of op welke wijze dan ook te gebruiken, zelfs niet gedeeltelijk. Elke eenvoudige link of hypertext is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de E.U.R.L HAUT ALLIER EVASION.

RETRACTIE

Kopers, niet-professionele particulieren, hebben een afkoelingsperiode van 7 dagen vanaf de datum van de bestelling om deze te annuleren.
In geval van annulering van de dienst behoudt de E.U.R.L HAUT ALLIER EVASION zich het recht voor om de consument het totaal van de betaalde bedragen terug te betalen binnen een termijn van 30 dagen, ten laatste volgend op de datum van de herroeping.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig de wet op de informatica, de bestanden en de vrijheden van 6 januari 1978, heeft de gebruiker recht op toegang en rectificatie van de hem betreffende gegevens.

AFHANDELING VAN GESCHILLEN

De huidige voorwaarden van online verkoop zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van geschil wordt de bevoegdheid toegekend aan de rechtbank van Le PUY EN VELAY, niettegenstaande meerdere verweerders of de tussenkomst van derden.